Teenused

Inkassomenetlus

VÕLANÕUDEGA TUTVUMINE
Võlanõude vastuvõtmise otsustamisel tehtava töö eest eraldi tasu ei võeta v.a. õiguslike probleemidega materjalide analüüsi eest.

KOHTUVÄLINE VÕLGADE SISSENÕUDMINE
Pakume kohtuvälise võla sissenõude korral erinevaid koostöövorme:
1. Nõudeõiguse loovutamise leping - Klient loovutab nõude inkassofirmale sissenõudmiseks.
Lepinguga kaasneb püsikliendi staatus.
2. Templiteenuse leping - väljastame nimetatud lepingu alusel kliendile üheks aastaks pitsati, millega arvet viseerides saab klient oma äripartnerit koheselt hoiatada, et arve mittetähtaegsel tasumisel kuulub nõue inkassofirmale. Lepingu eeliseks on äripartneri maksekäitumist distsiplineeriv ja võlgade tekkimist ennetav efekt. Lepinguga kaasneb püsikliendi staatus.
3. Käsundusleping ehk esindusleping, mille puhul klient volitab inkassofirmat esindama ennast üleantud võlanõuete menetluses. Lepinguga kaasneb püsikliendi staatus v.a. üksiknõude sissenõudelepingu sõlmimisel

Kohtumenetlus

Kohtumenetluse algatamine eeldab kliendi kirjalikku nõusolekut kohtumenetluse alustamise ja kohtukulude sh. esinduskulude aktsepteerimise kohta. Reeglina tasutakse kohtukulud sh. esinduskulud ettemaksuna.
1. HAGIMENETLUS
Eeldab võlgniku kohustuste ja varade eelnevat analüüsi inkassofirmalt. Alustatakse siis kui tegemist on pooltevahelise vaidlusega või kui hagimenetluses oleks võimalik saavutada kiirem võlanõude rahuldamine kliendile.
Kliendiga sõlmitakse õigusabileping koos vastavasisulise volikirja väljastamisega Kinnisvara Inkasssoteenused OÜ
2. MAKSEKÄSU KIIRMENETLUS
Maksekäsu kiirmenetlus on formaliseeritud menetlus, mis võimaldab võlausaldajal hagimenetlusest kiiremini ja väiksemate kulutustega saada täitedokument (maksekäsk).

Maksekäsumenetluses ei toimu kohtuistungit ning kohus teeb lahendi üksnes maksekäsu kiirmenetluse avalduse põhjal. Nõude suurus maksekäsu kiirmenetluses ei või ületada 100 000 Eesti krooni ja kõrvalnõuete summa ei või ületada põhinõuet.
Lisaks eelpool toodud nõuetele on seadusandja seadnud ka teisi piiranguid maksekäsu kiirmenetluse rakendamisel.
Avalduse esitamise eest maksekäsu kiirmenetluse asjas tuleb enne avalduse kohtule esitamist tasuda riigilõivu 1 protsent põhinõudelt, kuid mitte vähem kui 250 krooni.
Kui võlgnik esitab õigel ajal makseettepanekule vastuväite, jätkab makseettepaneku koostanud kohus asja menetlemist hagimenetluses või annab asja üle maksekäsu kiirmenetluse avalduses nimetatud kohtule. Kui avaldaja on avalduses selgesõnaliselt väljendanud soovi vastuväite esitamise korral menetlus lõpetada, menetlus lõpetatakse.
Maksekäsu kiirmenetlust on otstarbekas kasutada juhul kui võlgniku asukoht on teada ja võlgnik ei ole võlga tasunud kuid ei vaidle ka sellele vastu.

 Õigusabi

  • Õigusalane konsultatsioon;
  • Dokumentide koostamine;
  • Esindamine hagi-, pankroti-, täite- ja likvideerimismenetluses

 

Pakume Teile professionaalset ja usaldusväärset abi võlgnevuste kiireks sissenõudmiseks parimal võimalikul viisil.